Regulamin sklepu (aktualny od dnia 25 grudnia 2014 roku)

 

 

 

 

  

 

 

I. Podstawowe pojęcia

 

 

 

 

 

 

Sprzedawca – Best-Office, J. Jakubiak, B. Jakubiak spółka jawna, ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758-10-06-691.

 

 

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.best-office.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

 

 

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

 

 

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

 

 

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

 

 

 

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.best-office.pl.

 

 

2.  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 

 

3.  Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 

 

2.  Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.best-office.pl7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

 

 

3.  Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

 

  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 

4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu, tj. w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17.

 

 

5.  Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

 

 

6.  Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

 

  1. Telefon - 29 764 37 87
  2. E-mail - sklep@best-office.pl
  3. Fax - 29 764 84 78 
  4. Adres korespondencyjny - ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka

 

7. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza podaną w zamówieniu cenę wraz z podatkiem, np. dodatkowy koszt za dostawę zamówionego towaru, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi po uzyskaniu zgody Konsumenta.

 

 

8.  Ceny dostawytowarów są ustalane indywidualnie i zależą od wagi i rozmiaru zamówionych przez Klienta towarów.

 

 

 

 

 

 

IV. Czas realizacji zamówienia

 

 

 

 

  

 

 

1.  Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem kurierów Sklepu bądź firmy kurierskiej wybranej przez Sklep.

 

 

2.  Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane kolejnego dnia roboczego.

 

 

3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 7 dni roboczych . Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy.

 

 

4. W przypadku braku dostępności towaru zamawianego przez Klienta, czas realizacji wydłuża się do czasu skompletowania wszystkich produktów. Po stwierdzeniu przez Sprzedawcę braku dostępności zamawianego przez Klienta towaru, Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o tym fakcie i podaje przybliżony czas realizacji zamówienia. Ceny towarów niedostępnych w czasie zamówienia Klienta, mogą ulec zmianie.

 

5. Cena towaru sprowadzanego na specjalne życzenie Klienta podawana jest Klientowi po dokładnym sprawdzeniu danego towaru. Czas realizacji dostawy towaru na specjalne życzenie Klienta jest niedookreślony lecz niezwłoczny po czasie skompletowania towaru dla Klienta.

   

 

 

 

 

 

V. Formy płatności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 

 • za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
 • przelewem na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Ostrołęka 58 1020 3802 0000 1002 0199 4367


2.  Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia.

 

 
VI. Reklamacja

 

 

 


1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2.  Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

3.  Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4.  W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5.  Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie

6.  Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady

 

 

7.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

 

8.  Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy.

11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dnikalendarzowych, od dnia, w którym nastąpiło skuteczne odstąpienie od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

12.  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

13. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłek powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.

  

 

 

 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

 

 

 

 

   1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy        sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w    terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta).


2.  Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.


3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka.


4.  Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 

5.  Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka.


6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności


7.  Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że strony wspólnie ustalą inaczej.


8.  Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.


9.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

  - w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

  - w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  

  - w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

 

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 

 

 


1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

 

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

 

 


IX. Postanowienia końcowe

 

 

 


1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Best-Office. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.


3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.best-office.pl.

 

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 

5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

 

 

 

Zachęcamy do rozważnej decyzji przy zakupie towaru.

 

 

KOSZYK
KOSZYK ZAKUPÓW
Koszyk jest pusty.
TOWARY ULUBIONE
Towary ulubioneTOWARY ULUBIONE
Lista jest pusta
LOGOWANIE
Login:
Haslo:
 
Zapomnialem hasło

WYSZUKIWARKA


KATEGORIE ASORTYMENTU
PRODUCENCI

Best-office

System zamówień obsługiwany przez system inKontrahent - www.inkontrahent.pl